KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

…………………………………… olarak kişisel verilerinizin güvenliğine büyük önem vermekteyiz.

Tarafınızca paylaşılan her türlü kişisel veriyi yürürlükte bulunan tüm yasal mevzuata uygun davranacak ve kişisel verilerinize ilişkin uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacak şekilde muhafaza etmekteyiz.

Bu sorumluluğumuzun bilinci ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yasal mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede sair yasal mevzuata uygun olarak işlenebilecektir. 

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme, kişisel veri koruma ve işleme politikamızı ve ifa edilen hizmetler sırasında kişisel verilerinizi nasıl topladığımız, aktardığımız, kullandığımız ve koruduğumuzu açıklamaktadır. 

  1. Tarafımızca Toplanan Kişisel Veriler

Sağladığımız hizmetler ve iş faaliyetlerimiz çerçevesinde çeşitli bilgiler toplamaktayız. Söz konusu bilgiler, her şartta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda ("KVKK") yer alan veri işleme ilke ve şartlarına uygun olarak toplanmaktadır. Sizlerden aşağıda 2. maddede açıklanan amaçlar kapsamında topladığımız kişisel veriler, 

-     Ad, soyad, T.C. Kimlik numarası ve/veya pasaport numarası ve/veya geçici TC Kimlik numarası, doğum yeri ve/veya tarihi, medeni hal, cinsiyet, meslek, sigorta kart numarası, iş yeri sicil ile sizi tanımlayabilecek diğer kimlik verilerinizi,

-     Adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve sair iletişim verilerinizi,

-     Müşteri temsilcileri, çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtları ile elektronik posta, mektup ve/veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verilerinizi,

-     Banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgileri, faturalama ve fatura bilgileri gibi finansal verilerinizi,

-     Anket, teşekkür, şikâyet mektupları, memnuniyet sonuçları gibi bildirimlerinizi,

-     Otoparkı kullanmanız halinde araç plaka bilginizi, Şirketimizde güvenlik amacıyla ortak alanlarda sürekli kayıt halinde olan kamera kayıtlarından elde edilen görüntülerinizi,

-     ……………’ne ait tüm web siteleri ve online hizmetler aracılığıyla gönderdiğiniz ve/veya girdiğiniz verilerinizi,

-     IP adresi, çerez ve sair kişisel verilerinizi,

-     İş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dahil sair kişisel verileriniz ile hizmet akdiniz ile ilgili her türlü kişisel verilerinizi kapsamakta olup, …………………………………. tarafından 2. maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı ve ölçülü şekilde işlenebilmekte ve 3. maddede belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir. 

  1. Kişisel Veri İşleme Amaçları

……………….. tarafından Kişisel Veri/ Verileriniz aşağıdaki amaçlar dahilinde işlenebilecektir:

-     6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair yasal mevzuat,

-     Kişisel Veri/ Verilerinizin başkaları tarafından ele geçirilmesini engelleyebilmek adına kimlik tespiti ve doğrulama,

-     Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme, bilgi sağlama ve/veya randevu hatırlatma,

-     Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,

-     Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,

-     Mevzuat kamu kurum ve kuruluşları ile edinilen bilgileri paylaşma ve yanıt verme,

-     Sunduğumuz hizmetler karşılığında fatura tanzim etme,

-     Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,

-     İlgili mevzuat gereği saklanması gereken kişisel verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,

-     İç politika ve prensiplerine uyum sağlama,

-     Sizlere özel tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve faydalanmanızın sağlanması,

-     Hizmetlerimize ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla sizinle iletişime geçilmesi,

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Veri/ Verileriniz, ………………. ve/veya ………………………..ne ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Bununla birlikte, kişisel verileriniz yukarıda sayılan faaliyetler ve ilgili mevzuatın gerektirdiği haller haricinde hiçbir şekilde ticari bir amaçla kullanılmayacaktır.

 

  1. Kişisel Veri Aktarımı

KVKK ve ilgili yasal mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Veri/ Verilerinizi 2. maddede yer alan amaçlar doğrultusunda; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlar, bankalar, doğrudan/dolaylı bağlı ortaklıklarımız ve/veya iştiraklerimiz, grup şirketlerimiz, denetçiler, danışmanlar, iş ortakları, faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız ve/veya hizmet verdiğimiz, işbirliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ile diğer gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.

 

  1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçların belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda ………………’nin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için elde edilir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair yasal mevzuat hükümleridir. 

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

 

  1. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak;

-     İşlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

-     Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,

-     Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-     Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

-     Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

-     Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-     İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini tarafımızdan talep etme haklarına sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız.

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme hakkınızı, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme hakkınızı; kişisel verilere erişim ve bu verileri isteme hakkınızı, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkınızı ya da yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme hakkınızı kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilecektir.

 

  1. KVKK uyarınca Kişisel Veri/Kişisel Verilerin Açık Rıza Olmaksızın İşleyebileceği Haller: 

KVKK’nın 5. maddesi ve Yönetmelik’in 7. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde açık rızanız aranmaksızın aşağıda belirtilen Kişisel Veri/ Verileriniz işlenebilir: 

-     Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde,

-     Fiili imkansızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması durumunda,

-     Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Veri/ Verilerinizin işlenmesinin gerekli olması durumunda,

-     Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması durumunda,

-     Kişisel Veri/ Verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması durumunda,

-     Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması durumunda,

-     Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, ……………’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumunda,

-     Bunlarla birlikte, KVKK uyarınca, kişisel sağlık verileri, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

 

  1. Veri Güvenliği ve Başvuru Hakkı 

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dahilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkanlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “www.pimeks.com.tr” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru Formu” nu doldurarak;

-     İncek Bulvarı (1821 Cd) No: 98 06805 İncek Ankara TÜRKİYEadresine bizzat teslim edebilir,

-     Noter kanalıyla gönderebilir,

-     ankara@pimeks.com adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.

 

Duyurumuzu incelemek için tıklayınız